Aktualności

Zmiana Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

23.02.2012

Szczytno dnia 23 lutego 2012 r.

                                                                                             

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.) na „Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach dla potrzeb rozbudowy w ramach projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.02.2012r., nr 47540 – 2012

 

ZMIANA

OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 23 lutego dokonał zmiany Ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na usługi: „Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach dla potrzeb rozbudowy w ramach projektu pn. "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013.” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w następującym zakresie:

1)      Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia w dotychczasowym brzmieniu – „Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy” otrzymuje brzmienie następujące:„Termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni od daty zawarcia umowy”;

2)      Rozdział VIII – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 1 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: w dotychczasowym brzmieniu:

„Co najmniej dwie osoby kierujące pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych powinny posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), potwierdzone posiadaniem stosownych uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143 poz. 1396 ze zm.);

otrzymuje brzmienie następujące:

„Co najmniej dwie osoby kierujące pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych powinny posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), potwierdzone posiadaniem stosownych uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143 poz. 1396 ze zm.);”

3)      Rozdział IX – Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pkt 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń: pdpkt. j) w dotychczasowym brzmieniu:

j. oświadczenie, że osoba/osoby, wymienione w wykazie osób stanowiącym Załączniku nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/posiadają wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143 poz. 1396 ze zm.). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

otrzymuje brzmienie następujące:

„j. oświadczenie, że osoba/osoby, wymienione w wykazie osób stanowiącym Załączniku nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/posiadają wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143 poz. 1396 ze zm.). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.”

4)      Rozdział XVI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 2 i 3 w brzmieniu dotychczasowym:

„2. Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2012 roku do godz. 12.00.

3. Termin otwarcia ofert : w dniu 28 lutego 2012 roku o godzinie 12.30.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„2. Termin składania ofert: do dnia 6 Marca 2012 roku do godz. 12.00.

3. Termin otwarcia ofert : w dniu 6 Marca 2012 roku o godzinie 12.30.”

5)      Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w zakresie posiadania uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, w brzmieniu dotychczasowym:

„Oświadczam / yże osoba/osoby4wymieniona/wymienione5 w załączniku nr 5 (wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) do SIWZ – posiada/posiadają* wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), potwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143 poz. 1396 ze zm.).”

otrzymuje brzmienie następujące

„Oświadczam / yże osoba/osoby4wymieniona/wymienione5 w załączniku nr 5 (wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) do SIWZ – posiada/posiadają* wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), potwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143 poz. 1396 ze zm.)”.

 

Zamawiający informuje, iż zmiana ogłoszenia nr 47540 – 2012 z dnia 16.02.2012r. została zamieszona w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.02.2012r. nr  54082 - 2012

 

Jednocześnie w załączeniu Zamawiający przekazuje Załącznik nr 6 do SIWZ w brzmieniu wynikającym ze zmiany, o której mowa w pkt 5 powyżej.

Zatwierdzam :                                                                                                           

Z up. Prezesa Leszka Krawczyka

St. ref. Aleksandra Kalinowska

treść ogłoszenia

załącznik nr 6WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

09.07.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury” 

07.07.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

Archiwum aktualności