Aktualności

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

10.09.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn.:

 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej oczyszczarkiwraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury”

 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986)

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S174-425166 z dnia 10.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - deklaracja spełniania wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3  do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy

 

UWAGA !!

Pod poniższym linkiem znajduje się  dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej soldeaEPZ, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej:

https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=bb070045c207e377e0fcc518175acaca9e87d568

 WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

17.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie odwiertów geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji pn: „Rozbudowa parkingów przed terminalem pasażerskim”

16.01.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 33

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem  do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury”

15.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie map do celów projektowych  niezbędnych w celu przeprowadzenia inwestycji pn: „Rozbudowa parkingów przed terminalem pasażerskim” na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Archiwum aktualności