Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

12.09.2019

Pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji pn.: „Rozbudowa parkingów przed terminalem pasażerskim” w następujących branżach:

·           DROGOWA: miejsca postojowe dla różnego typu pojazdów, z podziałem na różne strefy (parkowanie długo- i krótko-terminowe, rent-a-car oraz autobusy) z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg wewnętrznych z uwzględnieniem, o ile to będzie konieczne, ich rozbudowy lub przebudowy oraz z wykorzystaniem istniejącego dojazdu do terminala drogą gminną wraz z zaprojektowaniem zjazdów z tej drogi na projektowane parkingi. W projekcie należy przewidzieć etapowanie rozbudowy parkingów oraz uwzględnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania poszczególnych stref.

·           SANITARNA: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa nowej, polegająca na odprowadzeniu wód opadowych z terenu projektowanych dróg i parkingów do istniejących bądź projektowanych poletek rozsączających

·           ELEKTRO-ENERGETYCZNA: rozbudowa istniejącego oświetlenia, bądź budowa nowego w celu oświetlenia terenów nowo projektowanych parkingów z nawiązaniem do istniejącej sieci

·           TELETECHNICZNA: rozbudowa i dostosowanie istniejącego systemu parkingowego do nowych zwiększonych potrzeb

·           MAŁA ARCHITEKTURA i ZIELEŃ: wyposażenie nowo projektowanych terenów w ławki, kosze na śmieci (z uwzględnieniem segregacji) i inną małą architekturę oraz zieleń niską w nawiązaniu do istniejących obiektów.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

* Załącznik nr 1 do PFU:   orientacyjny zakres projektowy – Schemat-Koncepcja; jest jedynie obrazowym przykładem zakresu planowanej inwestycji i nie stanowi dokumentacji projektowej


* Załącznik nr 2 do PFU:   mapa sytuacyjno-wysokościowa w formacie dwg.

* Załącznik nr 3 do PFU:   wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

 WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

17.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie odwiertów geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji pn: „Rozbudowa parkingów przed terminalem pasażerskim”

16.01.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 33

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem  do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury”

15.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie map do celów projektowych  niezbędnych w celu przeprowadzenia inwestycji pn: „Rozbudowa parkingów przed terminalem pasażerskim” na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Archiwum aktualności