Aktualności

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

18.02.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn.:

 

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843)

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 034-081293 z dn. 18.02.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia -deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2  - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy  (IPU)

 

UWAGA !!

Pod poniższym linkiem znajduje się  dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej soldeaEPZ, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej:

https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?idPostepowania=298

 

 

 WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

09.07.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury” 

07.07.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

Archiwum aktualności