WIM.BZ.0812.1.2016 Wykonanie okresowych kontroli z powietrza urządzeń nawigacyjnych

publikacja: 04.02.2016 16:32:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.BZ.0812.1.2016
Termin składania ofert: 11.02.2016 12:00:00, pokój: Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 11.02.2016 12:30:00, pokój: 102

Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.1.2016

Zamawiający: Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi pn. :

„Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury ”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego 71631490-1 - Usługi kontroli pasów startowych 71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej.

SIWZ

Ogłoszenie

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wzór umowa

Załączniki w formie word


Lista procedur kontroli z powietrzaWSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

19.05.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ IV

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

18.05.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

22.04.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

Archiwum aktualności