WIM.DEA.0812.17.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

publikacja: 26.11.2018 17:33:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.DEA.0812.17.2018
Termin składania ofert: 17.12.2018 12:00:00, pokój: sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.12.2018 12:30:00, pokój: 102

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Wyrównanie terenu pasa drogi startowej”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Załączniki nr 2-6 do SIWZ (edytowalne)

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do PFU - Orientacyjny zakres projektowy

Załącznik nr 2 do PFU - Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa

Załącznik nr 3 do PFU - Nośność gruntu pasa drogi startowej

Załącznik nr 5A do PFU - Niwelacja

Załącznik nr 5B do PFU - Pomiar geodezyjny rzędnych wysokościowych istniejących urządzeń w rejonie pasa drogi startowej

Załącznik nr 6 do PFU - Fragment kanalizy deszczowej w obrębie zlewni ZL1c

Załącznik nr 8 do PFU - Przepisy i wytyczne w zakresie wyrównania pasa drogi startowejWSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

11.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: ,,Zakup wraz z dostawą macierzy dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury"

16.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: ,,Okresowe szkolenie poligonowe dedykowane dla strażaków z Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury"

15.01.2019

ZAPYTANIA OFERTOWE

Warmia i Mazury zarządzający Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury informuje o publikacji zapytań ofertowych na poniżej opisane przedmioty zamówienia : Sprzedaż i dostawa licencji  oprogramowania Materiały eksploatacyjne do drukarek

Archiwum aktualności