Pole wzlotów

Pola Wzlotów - postęp prac na dzień 12.05.2015

Aktualnie w zakresie polu wzlotów trwają prace przygotowawcze do naniesienia oznaczeń poziomych na drodze startowej, kołowania oraz płycie postojowej. Trwają również prace nad montażem systemu ILS.

Pola Wzlotów - postęp prac na dzień 04.05.2015

Aktualnie na polu wzlotów trwają prace przygotowawcze do naniesienia oznaczeń poziomych na drodze startowej, kołowania oraz płycie postojowej. Kontynuowane są również prace nad zagospodarowaniem terenów przyległych do drogi startowej oraz dróg technicznych, pożarowych i patrolowych. Zakończył się montaż oświetlenia nawigacyjnego, trwają przygotowania do pierwszych testów.

Pola Wzlotów - postęp prac na dzień 27.04.2015

Aktualnie w zakresie pola wzlotów prowadzone są prace nad montażem oświetlenia nawigacyjnego oraz oznaczeń pionowych na drodze startowej. Kontynuowane są również prace nad zagospodarowaniem terenów przyległych do pola wzlotów oraz montażem systemu ILS.

Pola Wzlotów - zdjęcia z drona 23.04.2015

Pola Wzlotów - postęp prac na dzień 21.04.2015

Aktualnie prowadzone są prace nad montażem oświetlenia nawigacyjnego na drodze startowej, obsiewaniem terenów przyległych do drogi startowej, LSP oraz budynków administracyjnych. Kończą się prace nad wylewaniem nawierzchni z betonu asfaltowego przy budynkach administracyjnych i wieży kontroli lotów.

Pola Wzlotów - postęp prac na dzień 15.04.2015

Aktualnie na polu wzlotów prowadzone są prace nad utwardzaniem terenu na podejściu do lądowania oraz budowa dróg dojazdowych do budynków administracyjnych i LSRG.

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień (10.04.2015)

Aktualnie prowadzone są prace nad budową parkingów przy terminalu przeznaczonych dla pojazdów obsługi Lotniska. Kontynuowane jest również układanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze patrolowej do terminala.

 

Postęp prac nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 26.03.2015

Ukończone zostały prace nad wydłużeniem i modernizacją drogi startowej, która po przebudowie i wspomnianym wydłużeniu do 2500 m pozwoli na przyjmowanie statków powietrznych takich jak  Airbus 320 i Boeing 737.

W zakresie Pola Wzlotów ukończone zostały również droga kołowania, płyty postojowe oraz drogi pożarowe. Aktualnie trwają prace nad plantowaniem, humusowaniem oraz obsiewaniem terenów przyległych do drogi startowej, montaż masztów oświetleniowych na podejściu numer dwa, instalacja zbiornika przeciwpożarowego wraz z wodociągiem oraz montaż urządzeń do budowy systemu naprowadzania ILS.

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień (19.03.2015)

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień (23.02.2015)

 

Zimowe Pola Wzlotów (10.02.2015)

 

Zdjęcia Pola Wzlotów z lotu ptaka, widok od strony północnej (16.01.2015)

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 16.12.2014

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 10.12.2014

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 04.12.2014

 

Postęp prac budowlanych nad budową drogi patrolowej na dzień 28.11.2014

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 25.11.2014

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 20.11.2014

 

Postęp prac budowlanych na Płycie Postojowej 18.11.2014

 

Nocne prace nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 14.11.2014

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 13.11.2014

 

Nowy Film Promocyjny - Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 04.11.2014
 
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 28.10.2014
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 21.10.2014
 
 
 
Nocne prace na pasie startowym, dnia 15.10.2014
 
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 14.10.2014
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 10.10.2014
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 06.10.2014.
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 03.10.2014.
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 01.10.2014.
 
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 29.09.2014.
 
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 26.09.2014.
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 24.09.2014.
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 19.09.2014.
 
 
 
Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 16.09.2014.
 
 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 11.09.2014.

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 04.09.2014.

 

Postęp prac budowlanych nad przebudową Pola Wzlotów na dzień 02.09.2014.

 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY POD BUDOWĘ POLA WZLOTÓW 10.07.2014

W związku z realizacją projektu "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, rozpoczęto wykonanie umowy podpisanej  08.07.2014 r. na budowę pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowę naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME, na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach. W dniu 10.07.2014 r. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. przekazała wykonawcy Mostostal Kraków S.A. teren budowy pod budowę pola wzlotów.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę następujących zadań:

a) Zadanie I - Budowa pola wzlotów.

b) Zadanie II - Opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME.

W ramach zadania nr I przewidziano:

- Modernizację istniejącej drogi startowej oraz wydłużenie drogi startowej o 500 m.

- Budowę drogi kołowania prostopadłej do drogi startowej, budowa płyty postoju samolotów, budowa drogi technicznej łączącej rejon terminala z pozostałą zabudową, budowa drogi patrolowej wzdłuż ogrodzenia, budowa dróg p. poż i dróg wewnętrznych. Budowa płyty postojowej dla śmigłowców.

- Budowę infrastruktury technicznej dla gospodarki wodno–ściekowej oraz energetycznej

- Dostawę i montaż zestawu pomocy radionawigacyjnych.

W ramach zadania II wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową
i  wykonawczą dla  pomocy radionawigacyjnej ILS/DME wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień oraz wybudowaniem obiektu budowlanego zgodnie z zaprojektowaną dokumentacją projektową.

 
 
 
POLE WZLOTÓW
 
 
Termin realizacji:
 
Zadanie I:
Prace wchodzące w skład Zadania I podzielono na odcinki i etapy, których wymagane w umowie terminy wykonania kształtują się następująco:
Odcinek A      Przyłącze energetyczne wraz z remontem stacji ST3:
                       Etap 1 - wykonanie robót - 6 tygodni od dnia podpisania umowy (18.08.2014)
                       Etap 2 - podłączenie przyłącza do złącza docelowego w budynku wiaty technicznej (01.07. 2015).
Odcinek B       Sieci sanitarne: sieć wodociągowa, kolektor ściekowy, sieć kanalizacji deszczowej  (01.11.2014).
Odcinek C       Droga startowa, Droga kołowania, Płaszczyzny Postoju Samolotów i śmigłowców (01.11.2014).
Odcinek D       Drogi techniczne, pożarowe, patrolowe i place postojowe dla sprzętu obsługi
                        technicznej lotniska (01.06.2015).
Odcinek E       Oświetlenie nawigacyjne i sieci elektroenergetyczne (01.04.2014).
Odcinek F       Wartownia (01.08.2015).
Odcinek G      Sieć teletechniczna (01.11.2014).
Odcinek H      Przyłącza i zbiornik ppoż. :
                       Etap I - do strażnicy LSP wraz z wykonaniem zbiornika ppoż. (01.05.2015).
                       Etap II- pozostałe, w tym do wartowni (01.08.2015).
 
Zadanie II:
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie dostosowany przez Wykonawcę do terminu wykonania robót związanych z rozbudową drogi startowej oraz będzie następował etapowo, przy czym Zamawiający wyznaczył nieprzekraczalne terminy realizacji dla poszczególnych etapów:
Site survey oraz określenie miejsc lokalizacji urządzeń (07.08.2014).
Dokumentacja projektowa dla ILS/DME tj. projekty wykonawcze wraz z wszelkimi
opracowaniami koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy oraz prawidłowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego ILS/DME (07.10.2014).
Budowa obiektu ILS/DME wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie określonym w umowie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń radionawigacyjnych ILS/DME oraz przeprowadzenie szkole (30.03.2015).
Rejestracja urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych ULC - 3 miesiące licząc od dnia uruchomienia urządzeń, lecz nie później niż do dnia (30.06.2015).
 
Pełen zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zostanie zakończony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2015 r.
 
Wartość inwestycji: 110 626 988,43  zł brutto
Wykonawca:Budimex S.A. (Generalny Wykonawca: Mostostal Kraków S.A.)
 
Termin podpisania umowy:08.07.2014 r.
Termin przekazania terenu budowy:10.07.2014 r.
 
 
Zakres inwestycji:
Zadanie I – budowa pola wzlotów wraz z wartownią:
·      Część lotniskowo-drogowa
-       droga startowa 
-       droga kołowania
-       płaszczyzny postoju samolotów i śmigłowców
-       drogi techniczne
-       drogi pożarowe
-       drogi patrolowe
-       place postojowe dla sprzętu obsługi technicznej lotniska
·      Część elektryczna
-       Przyłącze elektroenergetyczne lotniska wraz z robotami remontowymi istniejącej stacji ST-3
-       Oświetlenie nawigacyjne
-       Sieci elektroenergetyczne
·      Część sanitarna
-       Sieć wodociągowa – doprowadzająca wody z hydroforni zlokalizowanej w rejonie zabudowy po zachodniej stronie lotniska do hydroforni po wschodniej stronie lotniska (rejon terminala pasażerskiego)
-       Kolektor ściekowy – odprowadzenie ścieków z rejonu zabudowy po zachodniej stronie lotniska do przepompowni ścieków po wschodniej stronie lotniska wraz z przepompownią ścieków.
-       Sieć kanalizacji deszczowej – odprowadzenie ścieków z ds, pps, terminala pasażerskiego, peronu kolejowego oraz dróg technicznych zlokalizowanych w rejonie terminala.
-       Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wraz z odwodnieniem płyty postojowej przy
budynku strażnicy.
-       Przyłącza sieci cieplnej budynków w tym min. LSP, wartowni.
·      Budynek wartowni
·      Zbiornik p. poż. podziemny prefabrykowany DN5600
·      Część teletechniczna- sieci teletechniczne na terenie
·      Przyłącza wartowni, strażnicy LSP i zbiornika p. poż.
 
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu (bilans terenu):
Powierzchnia lotniska w granicach ogrodzenia – 3 224 500 m².
 
Istniejące:
      
droga kołowania:                                                              32 427 m²
płyty postoju samolotów i śmigłowców                             A 6 034 m²
            B 27 400 m²
              C 7 767 m²
             D 7 790  m²
  ---------------------------
   Razem 81 418 m²
 
 
 
Projektowane:
droga startowa  - modernizacja                                      120 000 m²
     - wydłużenie                                           36 802 m²
droga kołowania                                                              8 950 m²
płyta postoju samolotów i śmigłowców                             17 735 m²
droga techniczna                                                           25 410 m²
droga p.poż. 02                                                               4 715 m²
droga p.poż. 20                                                               3 417 m²
droga patrolowa                                                             26 001 m²
płyta postoju śmigłowców (strażnica)                                   946 m²
 ---------------------------                       
Razem 243 976 m²
                    
 
 
Powierzchnia zabudowy wartowni                                         480 m²
Ogółem powierzchnie utwardzone (w tym zabudowy)       325 874 m²
Tereny zielone ( powierzchnia biologicznie czynna)       2 898 626 m²
 
 
Zadanie II - opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME:
 
Przedmiotem kontraktu w ramach Zadania II jest: zaprojektowanie i budowa pomocy radionawigacyjnej ILS/DME na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury.
W zakres prac obejmujących Zadanie II wchodzą:
·      wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego odpowiednich uzgodnień, decyzji i pozwoleń,   na podstawie projektu budowlanego oraz weryfikacja projektu wykonawczego Pola Wzlotów dostarczonych przez Zamawiającego w zakresie dotyczącym budowy instalacji IL .
·      uzgodnienie dokumentacji projektowej i lokalizacji miejsca posadowienia urządzenia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
·      dobór i kompletacja urządzeń z opracowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym przeprowadzenie analizy miejsca jego posadowienia (Site Survey),
·      wskazanie wszelkich przeszkód koniecznych do usunięcia w celu poprawnej pracy urządzenia.
·      budowa nowych obiektów ILS-LLZ, ILS-GP oraz DME z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną, umożliwiającymi kompletną instalację oraz uruchomienie obiektów,
·      dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń,
·      wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób w celu kontroli poprawności budowy, instalacji i montażu urządzeń, w tym komisyjne obloty urządzeń.
·      Wykonanie pomiarów pola EM wynikających z zagadnień ochrony środowiska i przepisów BHP dla potrzeby uzyskania zezwolenia na użytkowanie.
·      Wykonanie testu stabilności pracy urządzeń,
·      uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia Radiowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
·      uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym wykonanie niezbędnych analiz bezpieczeństwa koniecznych do rejestracji urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
·      rejestracja, w imieniu zamawiającego, urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
·      wyszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń ILS/DME,
·      inne prace niezbędne dla wybudowania i prawidłowej eksploatacji obiektu ILS/DME,
·      wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

WSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

15.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA CHEMII DO

Warmia i Mazury Sp z o.o. zwraca się z prośbą o przysłanie ofert na  DOSTAWĘ CHEMII DO ODLADZANIA STATKÓW I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ

15.05.2019

KONKURS OFERT-KOSZENIE TRAWIASTEJ CZĘŚCI LOTNISKA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W KONKURSIE  NA KOSZENIE TRAWIASTEJ CZĘŚCI LOTNISKA ORAZ REKULTYWACJI I ZASIEWU TRAWY NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN-MAZURY

08.05.2019

KONKURS OFERT-KOSZENIE TRAWIASTEJ CZĘŚCI LOTNISKA

Warmia i Mazury Sp z o.o. przeprowadzający konkurs pod nazwą: „Koszenie trawiastej części lotniska oraz rekultywacji i zasiewu trawy na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach” informuje, że publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców do konkursu oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2019. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami

Archiwum aktualności